Go strategy Go players and tournaments Computer Go Go Rules and History

Qiwang - competition

The Qiwang (also known as the Weifu Cup) is a Go competition in China.

Outline

The tournament is sponsored by the Wuxi people government. The tournament began in 2003.

Past winners and runners-up

Year Winner Runner-up
2003 Nie Weiping Yu Bin
2004 Kong Jie Zhou Heyang
2007 Hu Yaoyu Ma Xiaochun
2008 Zhou Ruiyang Li Kang
2009 Kong Jie Chen Yaoye
2010 Gu Lingyi Peng Liyao
2011 Tan Xiao Wang Lei2
2012 Peng Liyao Fan Tingyu
COMMENTS